zpět
5555

Proč je důležité sledovat kvalitu výměny motorového oleje?

Zejména u moderních motorů je velmi důležité dbát kromě kvality motorového oleje také na jeho správně provedenou výměnu. Ne každý servis tuto na první pohled banální a samozřejmou činnost provádí s náležitou péčí.
28.04.2012, naše téma

hodnocení článku: 2.6 z 5 (52%)
hodnoceno: 5x
vaše hodnocení: -

Zvyšování litrového výkonu při současném snižování objemu motoru a velikosti olejové náplně je moderním trendem dneška. Je to logická reakce na ekologické aktivity a zejména na ceny pohonných hmot, které za poslední roky vyskočily do rekordních výšin. Cena PHM na historicky nejvyšších úrovních má samozřejmě neblahý dopad na rozpočty firem. Protože se automobilky snaží, aby právě jejich motor měl co nevyšší výkon a nejnižší spotřebu, tak tento vzájemný protiklad je vykoupen vyššími požadavky, mimo jiné, právě na mazací soustavu motoru a motorový olej. Ten je významným prostředkem k přímému odvodu tepla při chlazení pístů nebo dochlazování ve výměníku a také prostředkem přenosu tepla mezi pístem a válcovou vložkou a dalších částí spalovacího motoru. „Extrémní zatížení oleje i současný trend dlouhých výměnných intervalů, nevypustitelné zádrže oleje v hydraulických systémech motoru, specifické emisní systémy, proměnlivá kvalita paliv nebo povinné používání biosložek do paliv, způsobuje, že výrobcem doporučené maximální délky intervalu výměny jsou ve skutečnosti a často zcela nevědomě překračovány,“ upozorňuje Ladislav Fuka, vedoucí laboratoře Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic. Zvláště u moderních vozidel proto není dobré stav oleje podceňovat a při dlouhodobém zatížení je vhodné výměnu provádět i častěji, než jsou doporučené servisní intervaly výrobce, a to podle skutečného stavu olejové náplně. „Stav olejové náplně je vhodné zjistit pomocí preventivní diagnostiky. V naší společnosti toto ověřujeme na vlastní flotile osobních automobilů různých značek a při hodnocení vzorků našich zákazníků. Z výsledků pak vyplývá, že nejnáročnější podmínky jsou na nových vozidlech s delšími proběhy, kdy
probíhá dlouhodobé tepelné zatížení,“ uvádí Fuka. „Pokud je motorový olej při výměně nadměrně znehodnocen, vytváří v motoru polotekuté až pevné usazeniny a již několik procent takového materiálu může v nové olejové náplni způsobit prudký pokles kvality náplně a podstatné snížení doby použitelnosti. Vytvořené usazeniny jsou novou náplní často dobře rozpuštěny a nový olej tak může být už krátce po výměně na konci své bezpečné životnosti a s dalším provozováním pak dochází k omezení funkce mazacího systému, vedoucí až k selhání mazání,“ vysvětluje Ladislav Fuka, proč je třeba dávat pozor také na kvalitu výměny oleje. Postupy výměny motorového oleje i kterékoliv jiné náplně jsou totiž určeny výrobcem vozidla v kvalitě a četnosti podle jeho konkrétní konstrukce. Dodržení postupu pak závisí na spolehlivosti mechaniků a účinnosti běžných kontrolních mechanismů, jako jsou vedoucí a majitelé servisů, kteří jsou na kvalitě služeb nejvíce zainteresovaní. Jako problematická se pak při výměnách motorového oleje jeví skutečnost, že je tento banální servisní úkon mechaniky v některých případech zlehčován. „Často kritický stav měněného oleje je objektivní příčinou předchozí špatné výměny. To však lze potlačit pouze extrémní pečlivostí a identifikací takového stavu oleje dle jeho vzhledu. Nejsprávnější by bylo provést proplach motorovým olejem nebo spíše zkrátit následný interval výměny oleje,“ radí Fuka. „Mezi základní prohřešky mechaniků patří především nedostatečně prohřátý motor při výměně. Extrémně znehodnocený olej může mít změněny viskozitní vlastnosti až o dvě třídy, přičemž při teplotě pod 40°C se rozdíl ve viskozitě ještě podstatně zvětšuje. Olej je v některých servisech z motoru odstraňován odsátím, ale potom je jeho pohledová kontrola nemožná a ponechání většího zůstatku starého oleje v motoru je zcela nekontrolovatelné. Přísné časové normy na provádění servisních úkonů a nedostatečná hrozba kontroly kvality prováděné práce určitá „urychlení prací“ v některých případech umožňují,“ uvádí.

Nejdůležitější je správná a pravidelná výměna olejové náplně

Často jsou také přeceňovány „marketingové“ argumenty některých prodejců olejů, kteří vysokou cenu oleje dokládají mnohdy nadhodnocenými dovednostmi a vlastnostmi. Syntetické oleje mají sice obecně hlavní přednosti v příznivější viskozitně, to ale není zcela adekvátní vůči jejich vyšší pořizovací hodnotě. Obecné pravidlo je tedy takové: technicky i ekonomicky je nejvhodnější a nejvýhodnější používat motorový olej podle předpisu výrobce. Také je důležité sledovat jeho množství a vizuálně také kvalitu a stejně tak dbát na řádně provedenou výměnu, aby nedocházelo k výměně pouze části olejové náplně, což znehodnocuje celou novou náplň a z dlouhodobého hlediska může dojít ke snížení výkonu, životnosti motoru nebo až k jeho poškození. V běžných podmínkách je tedy využití „lepších“ olejů především ekonomicky zbytečné. Mnohem zásadnější je, aby byl použit vhodný olej podle požadavků výrobce a aby byl měněn před koncem jeho životnosti a to správným postupem. „Do oleje totiž zcela přirozeně proniká nespálené palivo, včetně biosložky, hromadí se kovové částice z opotřebení motoru, karbonové částice ze spalování paliva nebo látky z rozkladu oleje a jeho funkčních přísad. Další použitelnost oleje pak mnohem více omezují kontaminace než proběhlé chemické změny. Nebezpečná je také teorie „věčného oleje“, jehož podpora prodeje vychází z předpokladu doplňování čerstvého oleje. Právě použití takového „zázraku“ ve výkonném maloobjemovém motoru, navíc ve výborném technickém stavu, může vést až ke kritickému poškození motoru ještě před koncem maximálního intervalu výměny. A nedivme se pak mechanikovi, že ve světle až „kosmických“ vlastností drahých olejů nepochybuje o jejich účinnosti za žádných podmínek a s jakoukoliv příměsí, starý olej nevyjímaje,“ vysvětluje Ladislav Fuka. „Běžný motorista se totiž olejem většinou vůbec nezabývá, protože provoz vozidla je mezi pravidelnými prohlídkami bezúdržbový a nedostatečné množství oleje je spolehlivě signalizováno na přístrojové
desce. Není pak snadné prokázat úmyslně či neúmyslně nekvalitní výměnu oleje bez provedení analýzy v laboratoři. A nakonec, pokud dojde k závadě motoru v důsledku nekvalitně provedené výměny oleje, je časový odstup již tak dlouhý, že nekvalitní výměnu nelze prokázat žádnými přímými důkazy a prvotní příčina se stává nepostižitelná,“ uvádí. Hlavním rizikem je tedy nekvalitně provedená výměna oleje, kdy je v části nové náplně zanecháno také větší množství nadměrně znehodnoceného oleje, u kterého v krajním případě může dojít až k selhání mazání v důsledku zanesení sacího koše olejového čerpadla, ucpání mazacích kanálků motoru nebo jeho prvků. Velmi citlivé na kvalitu motorového oleje jsou také komponenty, jako například turbodmychadla, u kterých při větším obsahu nečistot a nízké nebo velmi vysoké viskozitě dochází k zadření kluzného uložení. „Hrozbou vysoké degradace motorového oleje jsou také korozivní účinky, zejména na barevné kovy, které se v motoru hojně vyskytují. A nakonec, protože je olej v moderním motoru také prostředkem k ovládání hydraulických napínacích a regulačních prvků, jejich účinnost může být narušena již při podstatně mírnějších změnách v kvalitě olejové náplně. Uvedené skutečnosti máme potvrzené při řešení závad spalovacích motorů našich klientů. Stejně tak při pravidelném sledování stavu kvality oleje a zprostředkovaně u stavu motoru vlastní flotily vozidel, kde zjišťujeme trendy změn sledovaných parametrů a aktualizujeme mezní hodnoty pro konkrétní typ motoru,“ říká Fuka. „Stav oleje popisujeme hodnotou zůstatkové životnosti získané složitým výpočtovým modelem z naměřených více než deseti parametrů. Například na dvou typech motoru jsme opakovaně zjistili určitou zajímavost. Když se kvalita oleje na konci výměnného intervalu podstatně zhoršovala natolik, že po třetí výměně v řádném intervalu, který je stanovený výrobcem, byl stav oleje již výrazně varující a za hranicí životnosti. Zatímco po první výměně byl stav oleje ještě s 30 procentní rezervou, po třetí výměně jsme zjistili větší nárůst obsahu železa, mědi a hliníku v oleji, což je důkazem vzniku nadměrného opotřebení. V takovém motoru lze předpokládat od další výměny oleje již ovlivňování stavu motoru, protože zcela bezpečná rezerva životnosti oleje je kolem 25 procent,“ dodává.

Hodnocení kvality výměny oleje

Právě z důvodu existence problémů a mnohdy poměrně závažných důsledků v oblasti výměny motorového oleje vznikl před dvěma roky program na hodnocení kvality. „Před zavedením programu kvality jsme dlouhodobě shromažďovali a hodnotili stovky vzorků motorových olejů po provedené výměně a pouze dvě třetiny vzorků byly zcela vyhovující. S ohledem na následně zavedený třístupňový klasifikační systém se jedná o vzorky s kvalitou výměny nad 80 procent, přičemž ještě téměř dalších 20 procent vzorků bylo hodnoceno klasifikačním stupněm „sporná výměna“ a téměř 15 procent vzorků bylo v důsledku pochybení nebo úmyslu mechanika hodnoceno jako jednoznačně nevyhovující, “ vysvětluje Miloš Aursvald, projektový manažer Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic, který má program Hodnocení výměny motorového oleje na starosti, důvody vzniku projektu. Hlavní motivací spuštění programu Hodnocení kvality výměny motorového oleje bylo podle Auersvalda především využití programu poškozenými motoristy. „Předpokládali jsme také zlepšení prevence havárií a předcházení stížnostem motoristů. Navíc stejný zájem na kvalitně provedené výměně oleje, a veškeré údržbě vozu obecně, mají také správci flotil a leasingové společnosti, výrobci či dovozci vozidel a v neposlední řadě také majitelé a provozovatelé servisů při cíleném hodnocení mechaniků. Dovednost stanovení kvality výměny motorového oleje je tedy využívána pro nezávislé hodnocení servisů, kde je formou „mystery shoppingu“ sledována měřitelná kvalita jednoduchého servisního zásahu,“ vysvětluje. Pokud je servis zapojen do programu a plní jeho podmínky, je mu od mezinárodní společnosti SGS udělen Certifikát kvality, který deklaruje prováděnou prevenci v uvedené oblasti a záruku, že se právě v tomto servisu výměna motorového oleje provádí správně,“ uvádí Aursvald. Zájemce o zapojení do programu kvality poté na základě smlouvy o kontrolní činnosti umožní poskytovateli audity prováděných výměn, při kterých jsou
odebírány a hodnoceny vzorky motorových olejů z vozidel připravených k předání zákazníkovi. V tříměsíční zkušební době, která probíhá se zvýšenou četností kontrol, musí být následně splněny podmínky programu. „Průměrná kvalita výměny získaná z hodnocení odebraných vzorků musí být vyšší než 80 procent, to znamená, že po výměně musí být nalezeno v olejové náplni více než 80 procent čerstvého oleje. Další podmínky upřesňují četnost výskytu vzorků se spornou kvalitou výměny, přičemž zcela nepřípustná pro udělení certifikátu je kvalita výměny pod 70 procent. Certifikát je poté možné užívat jen v období účasti v programu kvality, přičemž minimální doba účasti je jeden rok,“ vysvětluje podmínky programu Miloš Auersvald. „Splnění podmínek programu následně motoristům zaručuje, že kvalita výměny motorového oleje je v servise prováděna korektním způsobem a v souladu s požadavkem výrobce vozidla. Certifikát naší společnosti je proto mezi motoristy ceněný, protože už znají program Pečeť kvality motorových paliv, na který se mohou spolehnout při výběru čerpací stanice s kvalitními palivy. Tento nový program kvality má podobné ambice. Servis tímto certifikátem dává klientům jednoznačné vyjádření, že kvalita servisních služeb je pro něj prvořadá a již od nejjednodušších servisních úkonů je důsledně dodržovaná,“ dodává. Certifikát je tedy jakýmsi ujištěním pro motoristy, že servis, ve kterém výměnu provádějí, ji provede v souladu s předpisy. „Při výměně oleje musí servis jednoznačně dodržovat postup stanovený výrobcem vozidla, ale pokud nemáte v servis důvěru, raději tam vůbec nejezděte nebo při první sporné zkušenosti se servisem požádejte o vlastní přítomnost při výměně oleje. Pokud si zákazník přinese vlastní olej, který chce do motoru naplnit, přejímá tím na sebe a svého dodavatele oleje odpovědnost za kvalitu a splnění garančních podmínek.
Přestože nedoporučujeme donášet do servisů vlastní materiál, žádejte přesné zaznamenání druhu, specifikace a originality dodaného motorového oleje do servisní knížky. Donesením vlastního oleje riskujete, že pokud výměně nebudete fyzicky přítomni, nemusí ani váš olej skončit ve vašem vozidle,“ upozorňuje Miloš Auersvald. Kromě servisu je možné také tento jednoduchý servisní úkon provést svépomocí, to platí především, pokud si firmy své vozy servisují samy. „Při provádění výměny oleje svépomocí je dobrým zvykem vypustit olejovou náplň bezprostředně po delší jízdě, aby byly zcela prohřáté všechny části motoru. Dále je nutné po vypuštění oleje a odstranění olejového filtru nechat z motoru zcela vykapat zbývající olej po co nejdelší dobu. Máme zkušenost, že tímto způsobem lze dosáhnout kvalitu výměny větší než 90 procent,“ dodává Auersvald.

Kvalita motorového oleje a jeho výměna je tedy při respektování základních pravidel, jako je použití výrobcem předepsaného oleje, sledování kvality a životnosti oleje také před uplynutím servisních intervalů a správně provedené výměny, poměrně jednoduchou záležitostí. Je třeba na ni ale dávat dobrý pozor, ať už je výměna prováděna v servise nebo svépomocí. Zvláště u moderních motorů lze takto předcházet zbytečným problémům a nepříjemnostem.


autor:
"auta i motorky jsou mým velkým koníčkem a životní vášní"
ukázka posledních příspěvků v diskuzním fóru
benzinak, 01.05.2012 12:58
tak zrovna v tom nissanu u koblihy uz nedam ani kolobezku. mel se mtam auto ze to nedrzi v zatackach stopu a divne se to krouti, tak, ze je to geometrie, udelali geometrii, skontrolovali podvozek a ze vse ostatni je v poradku, ale nebylo, zajel sem teda na STK a silentblocky na ramenach v riti + čepy v riti, takovi sou to opravari
David V, 02.05.2012 14:42
Vykapání je jistě fajn, ale u svépomocných řešení je také nutné nějak si pohlídat, aby vozidlo s otevřenou olejovou výpustí bylo v rovině. Pokud je nahnuté, tak můžeš vykapávat 2 hodiny a v nějaké "kapse" Ti olej stejně zůstane.
S ostatním beze zbytku souhlasím. Klidně vyměním olej po 10 tkm (v polovině intervalu) za výrobcem předepsaný v ceně cca 150 Kč/litr. Není to ani jedna plná nádrž.
miro123456789, 16.08.2012 16:23
výmena oleja pozostáva z vyliatia starého a naliatia nového oleja ,nič viac ,nič menej,zvládne to bežný garážista http://olejlacno.sk/motorove-oleje-5w-30/54-mobil-1-esp-formula-5w-30-4l.html
686868, 28.06.2015 10:14


na stk mají pohybovou stolici, je výrazně jednodušší odhalit vůle. Toto v servise odhalí málokdo spolehlivě.
stréc od piva, 28.06.2015 11:50
"Většina řidičů hladinu motorového oleje nekontroluje buď vůbec, nebo jen zřídkakdy."

http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c1437-Zpravy/n2435-Ridici-zapominaji-ze-motorovy-olej-vyzaduje-pravidelnou-kontrolu

vložit příspěvek do této diskuze
vstoupit do diskuze
článek na zítřek

Koupit ojetou Mazdu 2 s benzínovým motorem?

nejčtenější články

Vybíráme naftový motor pro ojetý VW Golf VII

Který benzínový motor vybrat do ojeté Škody Fabia III?

Jaký vybrat benzínový motor pro ojeté Volvo S80?

Copyright © EBM system s.r.o., 2005 – 2018, všechna práva vyhrazena.